ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
 
ประกาศ เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 29 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2563
เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 28 พ.ค. 2563
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2563
เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น และดีมาก ครั้งที่ 1 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2562
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2562
การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2562
ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1 ครึ่งปีแรก [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 ก.ย. 2562
เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2562
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.ในควน [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2562
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 พ.ค. 2562
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายหนองแห้ง - ในควน หมู่ที่ 1,9,7 ช่วงที่ 1ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ก.พ. 2562
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3