ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 พ.ย. 2562
ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2562
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2562
การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2562
เรื่อง ฐานข้อมูลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ต.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2562
ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1 ครึ่งปีแรก [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 ก.ย. 2562
เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2562
ระเบียบการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.ในควน [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2562
เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 พ.ค. 2562
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายหนองแห้ง - ในควน หมู่ที่ 1,9,7 ช่วงที่ 1ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ก.พ. 2562
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 พ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2561
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2561
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 26 มิ.ย. 2561 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2560
การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 56 รายการ 19 ก.ย. 2559 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 19 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5