ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
 
ขอส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 11 พ.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 พ.ย. 2563
เรื่อง กิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 พ.ย. 2563
เรื่อง สรุปยอดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2563
เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2563
เรื่อง กิจกรรม บริการอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 22 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 51 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในสังกัด อบต.ในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 ก.ย. 2563
เรื่อง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 104 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2563
เรื่อง กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2563
เรื่อง โครงการฝึกอบรม สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2563
เรื่อง กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 มิ.ย. 2563
เรื่อง กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2563
เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 28 พ.ค. 2563
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 07 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5