ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
 
เรื่อง กิจกรรมเก็บข้อมูลพ่อแม่ เลี้ยงเดี่ยว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2563
เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น และดีมาก ครั้งที่ 1 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2563
เรื่อง กิจกรรมเข้าร่วมงานวันชุมนุมสตรีจังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 มี.ค. 2563
เรื่อง โครงการทัศนศึกษาดูงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2563
กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 มี.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งมอบความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีให้กับผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ก.พ. 2563
กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ก.พ. 2563
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ-ปากคลอง หมู่ที่ 6 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่า ไหลหลาก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2563
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2563
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2563
หมวกนิรภัยความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ การทำบัตรคนพิการและต่อบัตรคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ม.ค. 2563
สิทธิและหน้าที่ของสตรี สิทธิมนุษยชนชองสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 ม.ค. 2563
เรื่อง กิจกรรมรำและตีกลองยาว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ธ.ค. 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5